REGLEMENT

 

 

 

1. Personen zijn bekend met het feit dat club The Climax een privé/privaatclub is voor zeer breeddenkende paren en alleenstaanden. Het is een club voor intermenselijke contacten.

2. Personen verklaren tenminste 18 jaar te zijn, dit op vertoon van een geldige identiteitskaart of rijbewijs.

3. We vragen onze klanten/leden dat ze er verzorgd uitzien met daarenboven een “sexy-touch”. Schoenen zijn ten alle tijden verplicht op de benedenverdieping.

4. We vragen onze klanten zich te houden aan de huisregels , dresscode , hygiëne, respect voor iedereen. Alle aanwijzingen van het personeel dienen opgevolgd te worden.

5. Hij/zij ontlast de club The Climax en haar afgevaardigde(n) van iedere verantwoordelijkheid voor zijn/haar daden en verklaart/verklaren uitdrukkelijk uitsluitend en alleen elke  verantwoordelijkheid te zullen dragen.

6. Hij/zij ontslaat/ontslaan club The Climax en haar afgevaardigde(n) eveneens van elke verantwoordelijkheid voor eventuele schade geleden op de parking of door het optreden van derden.

7. Onwettige praktijken of handel zijn in de club ten strengste verboden.

8. Bij vaststelling van het gebruik van hallucinerende en stimulerende middelen, drugs, diefstal, (seksuele) mishandeling, verkrachting, prostitutie, het dragen van wapens, opzettelijke beschadigingen van accommodatie of andere strafbare handelingen enz. … zal er zonder aarzelen beroep gedaan worden op politie/justitie.
Tevens zal de betrokkene onmiddellijk uitgesloten worden uit de club.

9. Het is verboden om zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie en/of haar afgevaardigde(n), foto’s of videofilms te maken tijdens de openingsuren van de club.

10. Gebruik van mobiele telefoon en andere elektronica is alleen toegestaan bij de lockers en entree rekening houdend met regel 9. Voor dringende gevallen kan u zich begeven aan de balie.

11. De zaakvoerder(s) en/of zijn afgevaardigde(n) is/zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen, noch voor de ontvreemding of diefstal van persoonlijke zaken.

12. De klanten dienen zichzelf te bedienen van eten en drank(en) in het restaurant en dienen eveneens hier zelf af te ruimen.
In de discotheek wordt de drank uitsluitend geschonken door de afgevaardigde(n) van club The Climax en het terugbrengen van de (lege) glazen naar de toog, gebeurt door de klanten zelf.

13. Het is verboden te roken in het restaurantgedeelte, discotheekgedeelte, vestiaire en in de relaxruimtes. Roken is enkel toegelaten in de voorziene rookkamer. Er worden GEEN dranken meegenomen en/of genuttigd in de relaxruimtes/ verdieping.

14. De sleutel van het locker bekomt men bij het binnenkomen. Deze sleutel moet bij het verlaten van de zaak terug ingeleverd worden. Bij niet inlevering van de sleutel moet er 20 (twintig) euro betaald worden door het de klant. (kosten ander slot/sleutel enz.).

15. Condooms worden door club The Climax gratis verstrekt en dit voor gebruik ervan IN de Club.

16. Elke klant is verplicht om de hygiëne zo strikt mogelijk toe te passen.

17. Elke klant is verplicht onregelmatigheden die hij/zij zou vaststellen onmiddellijk aan de zaakvoerder(s) of zijn afgevaardigde(n) te melden om de goede orde binnen de club te vrijwaren.

18. Elke klant zal zich ervan onthouden discussies/ruzies/meningsverschillen in vriendschapsrelaties of relatietwisten binnen het clublokaal te beslechten.

19. De klanten zijn ertoe gehouden het sluitingsuur van de club na te leven. 15 Minuten voor sluitingstijd zullen zij zich terug omkleden en wordt de bar gesloten om zodoende op tijd de zaak te verlaten zodat het sluitingsuur niet in het gedrang komt.

20. De zaakvoerder(s)en of/ zijn afgevaardigde(n) is/zijn niet aansprakelijk voor het nachtlawaai of vandalisme dat bij het verlaten van de club wordt veroorzaakt, maar wel eenieder voor zichzelf.

21. Bij het binnenkomen dient het forfaitair bedrag te worden afgerekend en gaat u akkoord met het reglement van The Climax.

22. De zaakvoerder(s) of zijn afgevaardigde(n) mag/mogen zonder meer personen de toegang tot de club weigeren (gezien het privaatkarakter). De toegang kan eveneens worden ontzegd aan iedereen wiens gedrag al onbetamelijk is bij de inkom en dus storend zou kunnen overkomen voor de andere klanten.

23. Camera’s waken over uw en onze veiligheid. Bij het betreden van het complex stemt u hiermee in.

24. In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de directie over de te nemen maatregelen.

25. De zaakvoerder(s) en/of zijn afgevaardigde(n) zijn vrij het reglement van de club te wijzigen of aan te passen.

26. De zaakvoerder(s) en/of zijn afgevaardigde(n) wil/willen aldus aan het cliënteel de garantie bieden van een ongedwongen verblijf in club The Climax.